Vi ingår i stålets kretslopp

Genom att förbränna processgaser (restgas) med lågt energiinnehåll gör LuleKraft elkraft, hetvatten till fjärrvärme, processånga och torkgas.

Det handlar om god hushållning av energi i ett holistiskt perspektiv där befintligt energi återanvänds i samhällets nytta. Gasen som förbränns innehåller i huvudsak kolmonoxid och vid förbränning bildas koldioxid. Processgasen är i det närmaste fri från svavel. Våra avgaser har mycket låga svavelhalter och utsläppen av kväveoxider är bland de lägsta i landet.

All malmbaserd stålframställning behöver kol för reduktion av järnmalm. SSAB´s malmbaserade ståltillverkning i Luleå uppvisar en världsledande effektivitet avseende koldioxid per ton producerat stål. LuleKraft är en integrerad del av den malmbaserade ståltillverkningen i Luleå med syfte att nyttiggöra energi från SSAB´s processgas. Alla andra bränslen i värmeverket skulle öka de totala mängden utsläpp av koldioxid i Luleå.

Våra processer nyttiggör energi som motsvarar stora mängder annat bränsle. Detta innebär att behovet av andra alternativ för uppvärmning baserade på förbränning, har minskat i motsvarande mängd. Luleå har ett förnämligt koncept för fjärrvärme med Sveriges lägsta fjärrvärmepriser och minsta möjliga miljöpåverkan.